Generalforsamling i Himmelev Rideklub

Himmelev Rideklub indkalder hermed til den årlige
generalforsamling tirsdag den 4.februar 2020 kl 19 i Rytterstuen.

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal
fremsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Disse forslag lægges på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i lige år
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg(se §8)
f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, hesteudvalg mm.
12.  Overrækkelse af klubmesterskabs diplom og elevcup rosetter.
13. Evt.