Opdateret dagsorden til Generalforsamling

Himmelev Rideklub indkalder hermed til den årlige generalforsamling
tirsdag den 4.februar 2020 kl 19.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
7.a Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring omkring præcisering af
stævnemedlemsskab i § 4 (Indsatte sætninger med kursiv):
§ 4
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Disse er valgbare til bestyrelses og suppleantposter
Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er valgbare til juniorposter mellem 14 og 18 år.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, samt at det til enhver tid fastsatte kontingent er betalt.
I rideklubben kan ligeledes optages ryttere til et stævnemedlemsskab.
Stævnemedlemsskab giver ryttere mulighed for at starte stævner under
Himmelev rideklub, men det giver ikke adgang til at benytte faciliteterne i
rideklubben. Stævnemedlemsskab giver ikke stemmeret eller valgbarhed til
Hirk.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til klubbens medlemsansvarlig og kan kun finde sted med 1 måneds varsel ved opsigelse til et månedsskift.
8. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i lige år
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8) f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, hesteudvalg mm.
12. Overrækkelse af klubmesterskabs diplom og elevcup rosetter.
13. Evt.